اهداف


اهداف مرکز کسب و کار: 1- کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای صنعتی به منظور رقابت در عرصه جهانی 2- سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای مشاور به منظور کمک به رشد آنها 3- کمک در جهت دهی مراکز پژوهشی مرتبط با مرکز به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای صنعتی 4- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه در مرکز 5- حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار واحدهای صنعتی کوچک 6- پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ و توسعه شبکه های صنعتی 7- پشتیبانی از انجام آموزش های تخصصی و برنامه های ارتقاء مهارت کارکنان واحد ها 8- سازماندهی توانمندی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای مستقر